دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 5-76 (پاییز) 
طراحی مکانیزیم سیستم رسید انبار جهت تامین مالی کوتاه مدت بخش کشاورزی

صفحه 25-40

مریم ریاضی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه شیرزادی؛ عباس میرزایی


بررسی اثر تجارت آزاد بر ردپای اکولوژیکی در ایران

صفحه 121-134

آذر شیخ زین الدین؛ پریسا بهرامیان؛ فاطمه فتحی