بررسی تغییرات و همگرایی بهره‌وری اقتصادی-زیست محیطی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب منطقه منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید یک ابزار مدیریت مفید در هر سطح اقتصادی است و با توجه به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و هزینه‌های ناشی از آن، عدم توجه به این آثار در ارزیابی عملکرد اقتصادی منجر به نتایجی دور از واقع می‌گردد. در این زمینه یکی از جنبه‌های مهم در مسئله بهره‌وری، بررسی تفاوت بهره‌وری کشورها، تحلیل روند و همگرایی آن‌هاست. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تغییرات رشد بهره‌وری زیست محیطی کشورهای منتخب منطقه منا و وجود همگرایی در بین آن‌ها در بازه زمانی 2020-2002 با استفاده از شاخص فار-پریمونت و آزمون ریشه واحد پانل پسران است. بر اساس نتایج شاخص بهره‌وری زیست محیطی تونس، یمن، مراکش، لیبی، قطر، ایران، اردن، کویت و عربستان در بازه مورد مطالعه رشد کرده است. مقایسه نتایج شاخص بهره‌وری معمولی و زیست محیطی حاکی از آن است که با لحاظ ستانده نامطلوب، شاخص بهره‌وری تمام کشورهای مورد مطالعه کاهش یافته است. بر اساس نتایج تحقیق، بهره‌وری کشاورزی کشورهای مورد مطالعه همگرا می‌باشد. بنابراین تغییرات ساختاری در کشاورزی کشورهای منطقه منا و تغییر بهره‌وری عوامل تولید هر یک از آن‌ها بر بهره‌وری و رشد بخش کشاورزی این کشورها موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها