اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سعید یزدانی

اقتصاد کشاورزی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران

syazdaniut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر مصطفی مردانی نجف آبادی

اقتصاد کشاورزی دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

mostafa.korgyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید عزیز آرمن

اقتصاد استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

saarmanscu.ac.ir

دکتر حمید امیرنژاد

اقتصاد کشاورزی دانشیار، اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

h.amirnejadsanru.ac.ir

دکتر سید صفدر حسینی

اقتصاد کشاورزی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sshoseiniut.ac.ir

دکتر منصور زیبایی

اقتصاد کشاورزی استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

zibaeishirazu.ac.ir

دکتر قادر دشتی

اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی استاد اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

dashti-gtabrizu.ac.ir

دکتر منصور زراء نژاد

اقتصاد استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

zarramkmsu.ac.ir

دکتر محمود صبوحی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

msabuhi39yahoo.com

دکتر عباس عبدشاهی

اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ahmadreza1378yahoo.com

دکتر منصور غنیان

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

m_ghanianyahoo.com

دکتر معصومه فروزانی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

m.forouzaniyahoo.com

دکتر حامد قادرزاده

اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشگاه کردستان

hamedar2002uok.ac.ir

دکتر محمد قربانی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghorbanium.ac.ir

دکتر سید مجتبی مجاوریان

اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mmojaveriansanru.ac.ir