چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به منظور بهبود تولیدات بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز، بخش اقتصاد کشاورزی

2 دانشگاه شیراز- بخش اقتصاد کشاورزی

چکیده

بخش کشاورزی در مساعدت به تولید و ایجاد ارزش افزوده از پتانسیل بالایی برخوردار است. با این حال، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران پایین است و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی این بخش با موانع و چالش‌های اساسی مواجه است. در همین راستا، در مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل SWOT ابتدا عوامل اصلی شامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس شناسایی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اهمیت (وزن) هر یک از این عوامل اصلی و زیرعوامل آنها از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان اندازه‌گیری شد. در ادامه بر اساس وزن‌های به دست آمده موقعیت فعلی بخش کشاورزی ترسیم و همچنین استراتژی‌های آینده جهت توسعه و تحرک سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی تدوین شد. نتایج نشان داد که موقعیت فعلی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش کشاورزی در منطقه متناظر با استراتژی ادغام قرار دارد. بنابراین، استفاده از نقاط قوت برای اجتناب از تبعات منفی تهدیدهای محیطی در کنار توجه به توان محدودکنندگی عوامل ضعف به منظور تقویت و گسترش سرمایه‌گذاری می‌بایستی در دستور کار قرار گیرد. همچنین، با توجه به بالا بودن جذابیت استراتژی‌های ST و WO نسبت به سایر استراتژی‌ها، فرصت‌های موجود و ضعف‌ها حایز اهمیت بسیار هستند و در این شرایط پیشنهاد می‌شود که فعالان اقتصادی ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها به مقابله با ضعف‌ها پرداخته و زمینه ایجاد تنوع فعالیت را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها