طراحی مکانیزیم سیستم رسید انبار جهت تامین مالی کوتاه مدت بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

4 استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

وجود وقفه زمانی بین اعمال هزینه‌های تولید و کسب درآمد در بخش کشاورزی منجر به بروز نوسانات قیمت و ناتوانی کشاورز در تأمین هزینه‌های معاش در طول فرآیند تولید محصولات کشاورزی می‌شود. هدف اصلی مطالعه، طراحی مکانیزیم تامین مالی کوتاه مدت برای کشاورزان است. برای دستیابی به هدف، سیستم رسید انبار که ایده اصلی آن برگرفته از پژوهش فائو در سال 2009 است، پیشنهاد شده است. ساختار اجرایی سیستم رسید انبار پیشنهادی به صورتی است که رونق معاملات بورس کالای کشاورزی ایران و تأمین مالی کشاورزان توسط بانک‌ها را فراهم آورده و ریسک قیمتی را کاهش می‌دهد. برای ارزیابی پذیرش این سیستم توسط کشاورزان و پیاده‌سازی آن در ایران، از مدل عامل بنیان به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیستم قبل از اجرا استفاده شده است. ساختار مدل عامل بنیان پیشنهادی به صورتی است که می‌تواند میزان اثرگذاری سیاست‌های انگیزشی و تنبیهی دولت جهت پیاده‌سازی و گسترش سیستم رسید انبار را ارزیابی کند. به منظور بررسی دقیق و همه جانبه مکانیزیم تامین مالی طراحی شده برای کشاوزران در کوتاه مدت، پیشنهاد می‌شود که به صورت پایلوت محصولاتی که در رینگ کشاورزی بورس کالا حضور دارند (مانند ذرت و جو) انتخاب شده و امکان پیاده‌سازی سیستم رسید انبار برای تولید کنندگان این محصولات با توجه به ابزار پیشنهادی مطالعه حاضر، ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها