نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی اقتصادی صادر کنندگان زیتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشکده علوم انساتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا

2 مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بویین زهرا

چکیده

. علی رغم مناسب بودن زمین های کشور برای تولید زیتون، صادرات این محصول نسبت به کشورهای همسایه مثل ترکیه خیلی ناچیز است. مشکل بزرگ در سر راه صادرات، کانال توزیع است که شرکت های پخش بزرگ را به کانال اصلی فروش زیتون و روغن آن تبدیل می کند، به طوری که تولید کننده قدرت مذاکره بسیار کمی با این شرکت ها دارد. یکی از راه حل های ممکن برای رفع این مشکل را می توان در استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) جستجو کرد. صادرات پایین زیتون، عدم کارایی و آشفتگی روزافزون بازار این محصول، تحقیق را بر آن داشت که به بررسی عوامل موثر برکارایی اقتصادی شرکتهای صادرکننده زیتون بپردازد.این تحقیق از نوع پژوهش های کمی و با هدف کاربردی و استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان شرکتهای صادرکننده زیتون می باشند. با توجه به جدول مورگان تعداد 217 نفر به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب ترکیبی بررسی شد. سپس با استفاده از معادلات ساختاری عوامل موثر بر کارایی زیتون را برآورد کرده است.نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که به طور کلی آموزش آکادمیک مدیران، اندازه سازمان، تعهد به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، عملکرد صادرات و فروش اینترنتی بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون تاثیر مثبت و معنادار دارد. در این میان میزان تاثیر عملکرد صادرات با ضریب مسیر 0.428بیشترین تاثیر و فروش اینترنتی با ضریب مسیر 0.109 کمترین تاثیر را بر کارایی دارد.

کلیدواژه‌ها