تاثیر سیاست های بخش کشاورزی بر الگوی کشت بهینه و توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت‌ همدان - بهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

ب در ایران نیز بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن نیز در چند دهه اخیر تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار داشته‌ا‌ند. این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه یا پرداخت یارانه برروی نهاده‌های تولید آن‌ها صورت گرفته است. از سوی دیگر با افزایش فشار برای تولید و سطح زیرکشت پایداری نظام بهره‌برداری دچار چالش شده است لذا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی نظام سیاست‌گذاری بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای حمایتی در راستای الگوی کشت بهینه و توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت‌های همدان - بهار استان همدان) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش اول جهت سنجش پایداری که با استفاده از روش AHP انجام شده است کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی می‌باشند و در بخش دوم اطلاعات ثانویه از سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز آمار ایران و سایر منابع آماری اخذ شده و در نهایت 11 سناریو تدوین شد و در دشت همدان – بهار با استفاده از نرم افزار GAMS در سال 1399 اجرا شد. نتایج پژوهش برای هریک از سناریوهای مورد بررسی نشان داد که در استفاده از هر سناریو باید با توجه به اسناد بالا دستی و ویژگی‌های منطقه بهترین سناریو مدنظر قرار گیرد ولی به طور کلی آزادسازی قیمت در بخش کشاورزی می‌تواند کمک شایانی به توسعه این بخش نماید و ضمن تولید به پایداری نیز منجر شود.

کلیدواژه‌ها