بررسی ظرفیت و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی در مناطق روستایی؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاوورزی؛ مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه زابل

چکیده

کارآفرینی در بخش کشاورزی به مثابه‌ی موتور توسعه‌ی اقتصادی در این بخش محسوب می‌شود که می‌تواند به تنوع بخشی اشتغال، درآمد و افزایش میزان تولیدات کشاورزی کمک کند و فرصت‌های مناسبی را برای کاهش ریسک معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم ‌کند. با توجه به اهمیت مسئله کارآفرینی در کشاورزی، در این مطالعه به بررسی ظرفیت و عوامل تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان سیرجان پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه توسط یک نمونه 374 نفری، به روش نمونه‌گیری تصادفی گردآوری شده است. نتایج حاصل از بررسی میزان اثرگذاری ابعاد ظرفیتی بر توسعة کارآفرینی بخش کشاورزی از مدل تحلیل مسیر، نشان می‌دهد گرایش خانوارها به فعالیت‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی مثبت است که این نقطة قوتی در این مناطق روستایی قلمداد می‌شود و زمینه‌های اقتصادی و فردی بیشترین تأثیر را بر توسعة کارآفرینی بخش کشاورزی دارند. از اینرو، دستیابی به پیشرفت در این زمینه، مستلزم حضور روستاییان و کشاورزان در روند توسعة کارآفرینی است که این امر صرفاً با تقویت روحیة مشارکت و همکاری در قالب تعاونی‌های تولید روستایی و مراکز خدمات روستایی امکان پذیر است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس نشان داد روستاهای شریف‌آباد، کهن شهرعلیا، باسفرجان، فخرآباد1، عزت‌آباد، جلال‌آباد، فیروزه، جعفرآباد، حجت‌آباد و چاه باغ حسن بیشترین ظرفیت کارآفرینی را برای کسب و کار در بخش‌های مختلف کشاورزی(زراعی، باغی، دامی، شیلات، صنایع تبدیلی) را دارند.

کلیدواژه‌ها